مدرسه پنجشنبه ها جهت انجام امور مالی اداری باز می باشد.

فهرست